Bodem en water

Door optimaal gebruik te maken van de kansen die de bodem biedt, maken we het landbouwsysteem robuuster. In het huidige mestbeleid komt de bodem als basis voor een gezonde omgeving, bedrijfsrendement en gewasopbrengst, onvoldoende tot zijn recht. Het beleid loopt tegen grenzen aan.

De focus moet worden verlegd naar bodembeleid, gericht op het sluiten van kringlopen. Daarbij hoort ook het zoveel mogelijk benutten van dierlijke mest en groene grondstoffen. Gezien de grote diversiteit in de Nederlandse land- en tuinbouw, moeten generieke maatregelen plaatsmaken voor meer bedrijfsspecifieke maatregelen om de doelen te behalen. Dit kan door het vakmanschap van boeren en tuinders centraal te stellen. Daarbij is het zo dat investeringen in de bodem kosten zijn op korte termijn, en dat de baten pas zichtbaar zijn na (inspanningen van) vele jaren.

Bodem en water
Duurzaam bodembeheer en bodemvruchtbaarheid zijn de basis voor het bedrijfsrendement en gewasopbrengst voor iedere boer en tuinder. De bodem vervult een belangrijke rol in het sluiten van kringlopen, het tegengaan van klimaatverandering, het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit. Door optimaal gebruik te maken van de kansen die de bodem ons biedt, maken we het landbouwsysteem als geheel robuuster. Het zal weerbaarder zijn tegen weersinvloeden en plagen en ziekten en minder afhankelijk van externe input zoals kunstmest en gewasbescherming. In het huidige mestbeleid komt de bodem als basis voor een gezonde omgeving, bedrijfsrendement en gewasopbrengst, onvoldoende tot zijn recht. Het beleid loopt tegen grenzen aan met hoge uitvoeringskosten voor de overheid en complexiteit voor boeren en tuinders.

Ambities LTO Nederland
Waar doelstellingen in het mestbeleid in het verleden gericht waren op het verbeteren van de waterkwaliteit, dient de focus nu verlegd te worden naar de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. Dit vraagt om een verschuiving van mest- naar bodembeleid. Wat LTO Nederland betreft stuurt bodembeleid – binnen gestelde milieudoelen – op het sluiten van kringlopen (zo laag als mogelijk en zo hoog als noodzakelijk). Daarbij hoort ook het zoveel mogelijk benutten van dierlijke mest en groene grondstoffen.

Omdat de Nederlandse land- en tuinbouw zeer divers is en omstandigheden per regio sterk verschillen, zijn generieke maatregelen niet langer het beste middel om beleidsdoelen te halen. LTO Nederland pleit voor meer bedrijfsspecifieke maatregelen, zoals innovatieve teelt- en stalsystemen en beter bodembeheer. Hierdoor worden boeren en tuinders uitgedaagd om passende maatregelen zo optimaal mogelijk in te zetten. Dit zet vakmanschap centraal en draagt bij aan een betere bodemvruchtbaarheid, met in het verlengde daarvan het behalen van milieudoelen en positieve effecten op klimaat en biodiversiteit.

Nieuws uit deze portefeuille

Abonneer op deze portefeuille via RSS

Wie is wie

Tineke de Vries

Portefeuille Bodem & Water

Portefeuillehouder

Michael van der Schoot

Themaspecialist Portefeuille Bodem- en Waterkwaliteit