Mooi groen

De land- en tuinbouwsector draagt bij aan mooi groen. Denk aan de verschillende groene producten vanuit de wereldberoemde sierteeltsector, aan bomen- en vaste plantenkwekers en uiteraard de vele bloemen en planten van Nederlandse bodem. Bovendien zijn boeren en tuinders dragers van het landelijk gebied en zorgen ervoor dat door efficiënte voedselproductie dorpen en steden van eten worden voorzien. Ze beheren grote delen van het kenmerkende Nederlandse landschap, leveren een wezenlijke bijdrage aan de structuur van het platteland en leveren een belangrijke bijdrage aan de bredere Nederlandse economie en welvaart. Ook sectoren zoals melkveehouderij, vleesveehouderij, schapenhouderij en akkerbouw dragen als beheerders van weilanden en akkers bij aan het welbevinden van veel Nederlanders.

Meer dan de helft van de Nederlandse grond wordt door boeren en tuinders beheerd. Denk daarbij aan het onderhoud van diverse houtsingels, het maaien van de sloten, weidevogelbeheer, onderhoud aan onverharde wegen maar ook aan kleine dingen zoals het beheren van stuwtjes en duikers. Daarmee zijn we samen de grootste terreinbeheerders van Nederland.

Meer weten? Lees hier de volledige Toekomstvisie van LTO.

De komende jaren willen we ons inzetten voor:

1. Vitale land- en tuinbouw in leefbaar landelijk gebied

De komende jaren is er veel aandacht voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en alle spelers in het landelijk gebied zullen vanuit landelijke kaders aan de slag gaan met gebiedsprocessen. Doelen op het gebied van stikstofuitstoot, kwaliteit van water en het klimaat zullen moeten worden gehaald. Tegelijkertijd is het net zo belangrijk om te zorgen voor een vitale land- en tuinbouwsector

2. Versterkte sierteelt voor mooi groen in stad en platteland

De wereldberoemde sierteeltsector draagt bij aan vergroening van de publieke en private ruimte. Door het gebruik van bloemen, bomen, bollen en planten wordt in zowel in de binnen als in de buitenruimte, zowel in de steden als in de dorpen en op het platteland bijgedragen aan biodiversiteit en een mooie omgeving. Tevens dragen bloemen, planten, bomen en bollen in sterke mate bij aan een beter leefklimaat, vasthouden van water, koelere steden in de zomer en betere recreatiemogelijkheden in de stad. Bloemen, bomen, bollen en planten hebben een aantoonbaar gunstig effect op de gezondheid van mens en dier, vermindering van stress en zuivering van lucht. Het thema ´De groene stad´ is gemunt door de Nederlandse land- en tuinbouw en wordt nu wereldwijd omarmd.

3. Verder verlagen van emissies

Het produceren van voedsel en sierteeltproducten leidt tot emissies. Dat is inherent aan werken op het land, met dieren en gewassen. De afgelopen decennia heeft de sector al grote emissiereducties naar bodem, water en lucht bereikt. Met de juiste investeringen, ondersteuning en doelen kan de sector ook in de komende jaren nog meer reductie bewerkstelligen. De ambitie van LTO is om als Nederlandse land- en tuinbouw Europese koploper te zijn en te blijven als het gaat om het verlagen van impact op de directe omgeving.

4. Boeren als dragers van natuur en landschap

Steeds meer boeren leveren een keur aan zogenaamde ecosysteemdiensten. Het gaat dan om zaken zoals herstel en bescherming van biodiversiteit, landschapsbeheer en andere beheerdiensten op onder andere het vlak van water en bodem. Denk echter ook nadrukkelijk aan behoud en versterking van het cultuurlandschap, dat immers is gevormd door de land- en tuinbouw. LTO benadrukt dat deze werkzaamheden van de boer uit de sfeer van ‘subsidie’ moeten worden gehaald en worden gezien als wat het is: diensten die voor de samenleving worden uitgevoerd en waar een reële prijs tegenover staat. Vaak zal de overheid aan zet zijn. Maar ook lagere overheden, natuurorganisaties, goede-doelen-stichtingen en andere maatschappelijke partijen kunnen positief bijdragen aan werkzaamheden die boeren verrichten voor het landschap. Een marktconforme vergoeding is daarbij cruciaal. Deze dienen nadrukkelijk van buiten het GLB te komen. Het is echter geen volwaardige betaling of vergoeding voor diensten die boeren aan de overheid of derde partijen leveren.

5. Koplopers, verbreders en stoppers

Beloon koplopers, stimuleer verbreding en zorg voor een goede stoppersregeling.

Gerelateerd nieuws

Abonneren via RSS