Platteland en omgeving

Het platteland zal de komende jaren ingrijpend veranderen als gevolg van bijvoorbeeld bevolkingskrimp, de trek van mensen naar het stedelijk gebied en het verlies aan economische bedrijvigheid en voorzieningen in het landelijk gebied. Boeren en tuinders dragen bij aan een goede toekomst van het landelijk gebied.

De portefeuille Platteland & omgeving richt zich daarom, in nauwe verbinding met andere portefeuilles en sectoren, op de thema’s leefomgeving en ruimtelijke ordening. Er wordt bijgedragen aan goed beleid over onderwerpen zoals de leefbaarheid van het platteland, emissies van ammoniak/stikstof, geur, fijnstof, en de relatie tussen land- en tuinbouw en omwonenden. Ook onderwerpen die van invloed zijn op agrarische ondernemers en hun omgeving behoren tot deze portefeuille, zoals de brandveiligheid van stallen, asbest en het pachtstelsel.

Lees hier de door LTO Nederland gezette speerpunten van het thema platteland en omgeving voor 2022.

Platteland & omgeving
Nederlandse boeren en tuinders zetten zich niet alleen in voor voedselproductie en andere groene producten, ze leveren ook een belangrijke bijdrage aan het effectief aanpakken van vraagstukken in onze leefomgeving, zoals leefbaarheid en landschapskwaliteit; klimaatverandering en biodiversiteit; en water-, bodem,- en luchtkwaliteit.

Zo zetten zij zich in om emissies die uit land- en tuinbouw vrijkomen terug te dringen. Zo is de emissie van ammoniak, dat vrijkomt uit stallen en bij het uitrijden van mest. sinds 1990 met 67% teruggebracht. Andere stikstofverbindingen komen ook vrij uit woningbouw, infrastructuur, industrie en verkeer. Er wordt op dit gewerkt aan een nieuwe Stikstofwet. Andere emissies waar aan wordt gewerkt is bijvoorbeeld de overlast van geur – waarvoor boeren in stalsystemen investeren die minder geur uitstoten. Daarnaast wordt in de pluimveehouderij gewerkt aan een sectorplan om de uitstoot van fijnstof te reduceren.

Andere onderwerpen die invloed hebben op ondernemers en hun omgeving die binnen deze portefeuille horen zijn pacht, asbest en de brandveiligheid van stallen.

De overheid schetste in het voorjaar van 2019 de contouren van nieuwe wetgeving, met als oplossingsrichting de introductie van een nieuwe langlopende vorm van pacht en de ontmoediging van kortlopende pacht. Daartoe heeft LTO Nederland haar Pachtvisie 2020 gepresenteerd.

Tot het verbod op het gebruik van asbest in 1990 is het materiaal veelvuldig gebruikt voor de bouw van woningen en bedrijfsgebouwen. Ook in de agrarische sector is asbest veel gebruikt voor de dakbedekking van schuren en stallen. Toen duidelijk werd dat de verwerking van asbest gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is vanuit de land- en tuinbouw initiatief genomen om asbesthoudende daken te saneren.

Stalbranden zijn verschrikkelijk voor de ondernemer, voor het bedrijf en maar natuurlijk vooral voor de dieren in de stal. Sinds 2012 is er veel aandacht voor het verbeteren van de brandveiligheid van stallen, onder meer door de wettelijke eisen voor verbouw en nieuwbouw aan te scherpen, het bewustzijn bij veehouders te vergroten en de registratie en het onderzoek naar de oorzaken van stalbranden te verbeteren. De sector blijft zich met het nieuwe actieplan inzetten voor verdere verbetering van de brandveiligheid. Het plan richt zich op verbetering van de brandveiligheid van bestaande stallen.

Ambitie LTO Nederland
LTO Nederland vindt dat de kracht van de land- en tuinbouw centraal moet staan in het omgevingsbeleid. Agrarische bedrijven hebben zich de afgelopen jaren op diverse manieren ontwikkeld om ook in de toekomst te kunnen ondernemen in een gezonde omgeving. De inzet van LTO Nederland is er op gericht om alle emissies de komende jaren te verminderen. Het heeft de voorkeur om dat te doen met maatregelen aan de bron. Een beter stalklimaat zorgt er voor dat dit niet alleen beter is voor de omgeving maar ook voor de dieren en de boer. We willen daarbij steeds meer gebruik maken van innovatieve instrumenten zoals realtime monitoring zodat de boer meer mogelijkheden krijgt om zijn emissies te beïnvloeden en daarvoor ook beloond wordt.

Daarnaast moeten stalsystemen integraal duurzaam zijn. LTO Nederland kijkt ook naar aspecten als dierenwelzijn, brandveiligheid, energie, klimaat en technische resultaten.

Rondom alle onderwerpen die zijn gerelateerd aan ruimtelijke ordering en omgeving vraagt LTO Nederland aandacht voor de diversiteit van de sector, de oplossingen die boeren en tuinders bieden, en de dilemma’s die onlosmakelijk met voedselproductie zijn verbonden.

Wie is wie

Bert Zandman

Portefeuillehouder Platteland en Omgeving

Erik-Lutein Nijsingh

Themaspecialist Ruimtelijke Ontwikkeling

Hans Haarsma

Themaspecialist Natuur en stikstof

Herman Litjens

Themaspecialist Platteland en omgeving

Nieuws uit deze portefeuille

Abonneer op dit thema via RSS

Onderwerpen