Thema’s

LTO Nederland toetst haar inspanningen langs vier thema’s: voedsel en gezondheid, klimaat,  platteland en stad,  en  ondernemerschap. Deze thema’s vertegenwoordigen de maatschappelijke uitdagingen waar de Nederlandse land- en tuinbouw een bijdrage kan leveren.

Voedsel en gezondheid

 • Gezonde planten

  De plantaardige sector in Nederland blinkt uit in het telen van gezonde en veilige voedsel- en sierteeltproducten. Een transitie van risicobeheersing naar weerbaarheid is nodig om ook in de toekomst onbetwist koploper te blijven.
  Lees meer
 • Gezonde dieren

  Diergezondheid en dierenwelzijn zijn belangrijke thema’s in de Nederlandse veehouderij. Veehouders in de verschillende dierlijke sectoren hebben belang bij gezonde en tevreden dieren voor producten waar de maatschappij om vraagt.
  Lees meer
 • Integriteit

  Integriteit en integer handelen door de bestuurders en de medewerkers van LTO Nederland is cruciaal. Binnen de organisatie gaat men daarom proactief het gesprek aan over de normen en waarden van LTO Nederland.
  Lees meer

Klimaat

 • Klimaat en energie

  LTO Nederland staat voor boeren en tuinders die produceren op een manier die de aarde voor huidige en toekomstige generaties leefbaar houdt en bijdraagt aan de energietransitie.
  Lees meer
 • Bodem en water

  Duurzaam bodembeheer is de basis voor het bedrijfsrendement van iedere boer en tuinder. De bodem speelt een centrale doel in het halen van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsdoelen. Toekomstig bodembeleid stuurt op het sluiten van kringlopen.
  Lees meer

Platteland en stad

 • Natuur en landschap

  Boeren en tuinders beheren meer dan 70% van alle grond in Nederland en zijn daarmee dragers van het landelijk gebied. De sector is afhankelijk van de kwaliteit van de omgeving en heeft verantwoordelijkheid om met zorg voor de omgeving om te gaan.
  Lees meer
 • Ondernemen in een gezonde omgeving

  Boeren en tuinders voelen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezond en leefbaar platteland. Goed ruimtelijk beleid met gerichte investeringen zorgt ervoor dat het landelijk gebied aantrekkelijk blijft om te wonen, werken en recreëren.
  Lees meer

Ondernemerschap

 • Veiligheid en pacht

  Goed beleid rondom (brand)veiligheid en pacht is van belang voor de agrarische sector en de maatschappij. Boeren en tuinders zetten zich bijvoorbeeld in voor brandveilige stallen, veilig landbouwverkeer, asbestsanering en eerlijke afspraken over de bodem.
  Lees meer
 • Goed werkgeverschap en economisch beleid

  De Nederlandse land- en tuinbouwsector is een belangrijke werkgever en verschaft werk aan meer dan 100.000 arbeidskrachten. Werkgevers in de sector bieden gevarieerde banen. LTO Nederland zet in op goed werkgeverschap en ondersteunt haar leden bij de invulling hiervan.
  Lees meer
 • Onderwijs en innovatie

  De Nederlandse land- en tuinbouw wordt wereldwijd geroemd om haar sterke kennisontwikkeling en infrastructuur. Toponderzoek en goed groen onderwijs vormen de basis voor de innovatie in de land- en tuinbouw en de bijdrage die de sector kan leveren aan maatschappelijke vraagstukken.
  Lees meer
 • Internationaal

  De Nederlandse land- en tuinbouw wordt wereldwijd geroemd om haar kennis, expertise en innovatie als het gaat om duurzame productie van voedsel en groen. Een concurrerende internationale handelspositie is voor de sector van levensbelang.
  Lees meer