Thema’s

LTO Nederland toetst haar inspanningen langs vier thema’s: voedsel en gezondheid, klimaat,  platteland en stad,  en  ondernemerschap. Deze thema’s vertegenwoordigen de maatschappelijke uitdagingen waar de Nederlandse land- en tuinbouw een bijdrage kan leveren.

Voedsel en gezondheid

 • Gezonde planten

  De plantaardige sector in Nederland blinkt uit in het telen van gezonde en veilige voedsel- en sierteeltproducten. Een transitie van risicobeheersing naar weerbaarheid is nodig om ook in de toekomst onbetwist koploper te blijven.
  Lees meer
 • Gezonde dieren

  Diergezondheid en dierenwelzijn zijn belangrijke thema’s in de Nederlandse veehouderij. Veehouders in de verschillende dierlijke sectoren hebben belang bij gezonde en tevreden dieren voor producten waar de maatschappij om vraagt.
  Lees meer

Klimaat

 • Natuur, klimaat en energie

  LTO Nederland staat voor boeren en tuinders die produceren op een manier die de aarde voor huidige en toekomstige generaties leefbaar houdt en bijdraagt aan de energietransitie.
  Lees meer
 • Bodem en water

  Duurzaam bodembeheer is de basis voor het bedrijfsrendement van iedere boer en tuinder. De bodem speelt een centrale doel in het halen van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsdoelen. Toekomstig bodembeleid stuurt op het sluiten van kringlopen.
  Lees meer

Platteland en stad

 • Platteland en omgeving

  Boeren en tuinders voelen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezond en leefbaar platteland. Goed ruimtelijk beleid met gerichte investeringen zorgt ervoor dat het landelijk gebied aantrekkelijk blijft om te wonen, werken en recreëren.
  Lees meer

Ondernemerschap

 • Ondernemerschap en onderwijs

  De Nederlandse land- en tuinbouwsector is een belangrijke werkgever en verschaft werk aan meer dan 100.000 arbeidskrachten. Werkgevers in de sector bieden gevarieerde banen. LTO Nederland zet in op goed werkgeverschap en ondersteunt haar leden bij de invulling hiervan. Daarnaast is het voor LTO Nederland belangrijk dat het niveau van het groene onderwijs behouden blijft. LTO zet samen met haar partners in op excellent onderwijs en onderzoek waar de sector bij betrokken is zodat de ontwikkelde kennis direct in de praktijk gebruikt kan worden.
  Lees meer
 • Internationaal

  De Nederlandse land- en tuinbouw wordt wereldwijd geroemd om haar kennis, expertise en innovatie als het gaat om duurzame productie van voedsel en groen. Een concurrerende internationale handelspositie is voor de sector van levensbelang.
  Lees meer