LTO aan de slag met aanbevelingen over mestgassen

LTO Nederland gaat op korte termijn aan de slag met een reeks aanbevelingen, die de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gedaan over mestgassen. Samen met andere organisaties wil LTO een platform vormen om kennis te verzamelen en de veiligheid op bedrijven te bevorderen.

Aanleiding voor het rapport van de raad was het noodlottig ongeval in de mestsilo, vorig jaar in Makkinga, waarbij drie mensen om het leven kwamen. LTO benadrukt dat de adviesdienst Stigas de afgelopen jaren veel heeft gedaan op het terrein van preventie met onder meer risico-inventarisaties en voorlichtingscampagnes. Ook zijn een veiligheidscheck en -films gemaakt, die zijn gericht op de veehouderij en het werken met dierlijke mest.

Risico's
Veehouders en loonwerkers zijn zich wel bewust van risico’s, die kleven aan mestopslagen en de vorming van mestgassen. Toch wordt nog vaak gedacht dat het zo’n vaart niet zal lopen en worden gevaren onderschat. In het rapport van de onderzoeksraad staat dat een groot deel van de mestgasongevallen voorkomen had kunnen worden als betere veiligheidsmaatregelen waren genomen, afgestemd op de aard en ernst van de risico’s.

LTO Nederland ondersteunt de aanbeveling van de onderzoekraad om een platform te vormen met andere belangenorganisaties in de agrarische sector. Het doel is om kennis te verzamelen en het trekken van veiligheidslessen uit mestgasongevallen. Veilig werken met mest vereist op een pro-actieve benadering, waarbij risico’s en maatregelen door partnerorganisaties van het platfdorm onder de aandacht worden gebracht van agrarische ondernemers en studenten in het agrarisch onderwijs.

Arbocatalogi
Voorts gaat LTO zich inzetten om de lopende voorlichtingsbijeenkomsten van Stigas en LTO een impuls te geven zodat meer agrariërs vaker worden bereikt. De Onderzoeksraad doet de aanbeveling om voor het werken in besloten ruimtes, zoals mestopslagen, concrete voorschriften op te nemen in arbocatalogi. In bestaande arbocatalogi staan al meerdere afspraken over hoe om te gaan met risico’s met mestgassen.

De onderzoeksraad pleit er in het rapport voorts voor om voorschriften uit te werken voor de bedrijfstak die zich specifiek bezighoudt met het reinigen van mestopslagen. Een deel van het bedrijfsleven werkt momenteel aan een initiatief voor een leidraad. LTO roept ook de andere bedrijven in deze branche op om zich te verenigen en werk te maken van protocollering en certificering.

Bewustwording
LTO wil zich vooral richten op een goede bewustwording onder haar leden. Bij gezinsbedrijven in de landbouw, veelal zonder extern personeel, zijn bijvoorbeeld de voorschriften in de arbocatalogi nog vaak onbekend. Daarnaast kan meer worden gedaan voor een betere afweging van veiligheidsrisico’s als er nieuwe regelgeving op het gebied van mest en emissies wordt ingevoerd.

Foto: Willie Wilting

26 februari 2014

BRON:
Naar boven