Multifunctioneel

Steeds meer agrarische bedrijven combineren de productie van voedsel en groen met het leveren van maatschappelijke diensten. De Multifunctionele Landbouw verbindt boer en burger en is een sector met een enorme potentie.

Bedrijven in de Multifunctionele Landbouw (MFL) hebben een extra tak op hun bedrijf. Door haar verbindende rol is zij van grote betekenis voor de gehele land- en tuinbouw. Voor boeren en tuinders biedt het perspectief op nieuwe verdienmodellen en risicospreiding.

De MFL is enorm gegroeid en heeft nog veel potentie. Het is een diverse sector met een nog lage organisatiegraad, waardoor collectieve middelen voor innovatie, onderzoek en kennisdeling nog onvoldoende voor handen zijn.

LTO MFL behartigt de belangen van ondernemers in de diverse deelsectoren en verzilvert de potentie van de multifunctionele landbouw. Dit doet zij in de eerste plaats door de sector meer collectief te organiseren en zichtbaar te maken bij beleidsmakers.

Multifunctionele Landbouw in Nederland
Steeds meer agrarische bedrijven combineren de productie van voedsel en groen met het leveren van maatschappelijke diensten, zoals zorg, educatie, kinderopvang, boerderijverkoop, recreatie en agrarisch natuurbeheer. De Multifunctionele Landbouw (MFL) is volop in ontwikkeling en heeft de potentie om nog veel meer te groeien. De specifieke waarden van multifunctionele landbouw, zoals rust, puur, beleving en kleinschalig, spreken een groot publiek aan. Multifunctionele landbouw biedt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals participatie van zwakkeren in de maatschappij en een gezondere leefstijl voor toekomstige generaties. Ook voor de rest van de Nederlandse land- en tuinbouwsectoren is zij van onschatbare waarde, door de verbinding die zij legt tussen boer en burger. Op bedrijfsniveau zorgt een extra tak voor nieuwe verdienmodellen en risicospreiding.

Multifunctionele landbouw komt voor op alle typen land- en tuinbouwbedrijven en in alle regio’s in Nederland. De grootte van de bedrijven varieert enorm. De MFL is een jonge sector met een grote diversiteit aan deelsectoren en een lage organisatiegraad, zonder grote ketenpartijen. Doorontwikkeling is dan ook een uitdaging. In potentie kan de MFL groeien tot een omzet van 2 miljard euro.

Multifunctionele Landbouw LTO Nederland
LTO MFL behartigt de belangen van ondernemers in de sector. Zij verbindt ondernemers in de diverse deelsectoren en verzilvert de potenties van multifunctionele landbouw. Speerpunten hierbij zijn het organiseren van de sector waardoor collectieve middelen voor innovatie en onderzoek beschikbaar komen en kennisdeling tussen ondernemers mogelijk wordt. Daarnaast richt zij zich erop aansluiting te vinden bij diverse departementen en beleidsthema’s zoals het Preventieakkoord. Tot slot brengt zij knelpunten in kaart waar ondernemers tegen aan lopen waar het gaat om ruimtelijke ordening, teneinde deze te verhelpen.

Nieuws uit deze Sector

Abonneer op deze vakgroep

Feiten

13.500 multifunctionele landbouw bedrijven

verdubbeling omzet 2013 - 2018

€ 887 miljoen omzet (2018)

1 op de 4 boeren is MFL