Veiligheid en pacht

In de portefeuille Veiligheid en Pacht heeft LTO Nederland verschillende dossiers die van invloed zijn op agrarische ondernemers en hun omgeving.

Brandveiligheid is voor iedereen van belang – of het nou om een woonhuis, een bedrijfspand of een veestal gaat. Om het aantal stalbranden  en dierlijke slachtoffers terug te dringen is LTO Nederland een van de drijvende krachten achter het ‘Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022’.

Veel staldaken en ander agrarisch vastgoed bevatten asbest, dat op termijn moet worden gesaneerd. LTO Nederland pleit voor zorgvuldig asbestbeleid waarbij de wetenschappelijke inzichten over gezondheidseffecten voorop staan.

Pachters en verpachters zijn gebaat bij continuïteit van boerenbedrijven en goed bodembeheer. LTO Nederland zet zich in voor een eerlijk, gebalanceerd en duurzaam pachtstelsel.

Veiligheid en Pacht

Pacht
Er wordt sinds 2014 gesproken over de hervorming van het Nederlandse pachtstelsel. Dat heeft in 2016 geleid tot het ‘Akkoord van Spelderholt’. Dit akkoord werd uiteindelijk niet door alle vertegenwoordigers van pachters en verpachters ondersteund. De overheid schetste in het voorjaar van 2019 de contouren van nieuwe wetgeving, met als oplossingsrichting de introductie van een nieuwe langlopende vorm van pacht en de ontmoediging van kortlopende pacht. Lees hier meer over de visie van LTO Nederland over pacht.

Asbest
Tot het verbod op het gebruik van asbest in 1990 is het materiaal veelvuldig gebruikt voor de bouw van woningen en bedrijfsgebouwen. Ook in de agrarische sector is asbest veel gebruikt voor de dakbedekking van schuren en stallen. Toen duidelijk werd dat de verwerking van asbest gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is vanuit de land- en tuinbouw initiatief genomen om asbesthoudende daken te saneren.

Brandveiligheid
Stalbranden zijn verschrikkelijk voor de ondernemer, voor het bedrijf en maar natuurlijk vooral  voor de dieren in de stal. Er is sinds 2012 veel aandacht besteed aan het verbeteren van de brandveiligheid van stallen, onder meer door de wettelijke eisen voor verbouw en nieuwbouw aan te scherpen, het bewustzijn bij veehouders te vergroten en de registratie en het onderzoek naar de oorzaken van stalbranden te verbeteren. De sector blijft zich met het nieuwe actieplan inzetten voor verdere verbetering van de brandveiligheid. Het plan richt zich op verbetering van de brandveiligheid van bestaande stallen. Lees meer over de ambities en doelen van LTO Nederland als het gaat om stalbranden in het actieplan Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022.

Gas, elektriciteitsbedrijven en telecombedrijven willen vaak leidingen en kabels aanleggen over en onder boerengrond. LTO Nederland onderhandelt en maakt afspraken met deze bedrijven over de vergoeding die grondeigenaren hiervoor moeten krijgen.

Overige dossiers
Onder de portefeuille Veiligheid en Pacht vallen ook onderwerpen zoals landbouwverkeersveiligheid en de kentekenplicht, elektriciteits-, gas- en andere leidingen door landbouwgrond en structuurbeleid. Gas, elektriciteitsbedrijven en telecombedrijven willen vaak leidingen en kabels aanleggen over en onder boerengrond. LTO Nederland onderhandelt en maakt afspraken met deze bedrijven over de vergoeding die grondeigenaren hiervoor moeten krijgen.

Nieuws uit deze portefeuille

Abonneer op deze portefeuille

Wie is wie

Alfred Jansen

Portefeuille Veilig en Pacht

Portefeuillehouder

Ard Mooij

Themaspecialist Portefeuille Veiligheid en Pacht

Herman Litjens

Themaspecialist Portefeuille Veiligheid en Pacht