Onderwijs en innovatie

De sector is wereldwijd toonaangevend in het produceren van gezond, veilig en duurzaam voedsel- en groenproducten. Deze positie heeft de sector verworven dankzij de sterke verbinding tussen kennisinstellingen (onderzoek en onderwijs), bedrijfsleven en overheid – de zogenaamde gouden driehoek. Dit model staat garant voor goed opgeleide innovatieve ondernemers en medewerkers in de sector en voor een goede kennisdoorstroming vanuit onderzoek naar de praktijk.

Voor LTO Nederland is het belangrijk dat de verworvenheden van het groene systeem behouden blijven. LTO zet samen met haar partners in op excellent onderwijs en onderzoek waar de sector bij betrokken is zodat de ontwikkelde kennis direct in de praktijk gebruikt kan worden. Daarnaast is voortdurende vernieuwing van het groene onderwijs noodzakelijk om de uitdagingen waar de land- en tuinbouw voor staat, het hoofd te bieden.

Groen Onderwijs en topsectoren
De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldwijd toonaangevend in het produceren van gezonde, veilige en duurzame voedsel- en groenproducten. Die positie is verworven dankzij de sterke verbinding tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid – de ‘gouden driehoek’. Het groene onderzoek en onderwijs zijn hierin de drijvende kracht. Dit behelst alle kennisinstellingen (VMBO, MBO, HBO, universiteiten, onderzoeksinstellingen) die zich bezighouden met gezond en veilig voedsel, bloemen en planten, een duurzame circulaire economie, natuur en de groene omgeving.

Tot 2017 werd het groene onderwijs bekostigd vanuit het vakdepartement Economische zaken (EZ). Inmiddels is dit ondergebracht bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). LTO Nederland werkt samen met het groene onderwijs, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en partners vanuit het bedrijfsleven in het GroenPact. Dit platform richt zich op het stimuleren van de innovatie in het groene onderwijs.

Tevens is LTO Nederland betrokken in de Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hier worden afspraken gemaakt over het MBO-onderwijs en stages.

Op het gebied van onderzoek en innovatie participeert LTO in de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Hierbij gaat het zowel om het opstellen van kennis- en innovatieagenda’s als om het deelnemen aan onderzoeksprojecten die van belang zijn voor de land- en tuinbouw.

Ambities LTO Nederland

Voor LTO Nederland is het belangrijk dat het groene onderwijs van excellente kwaliteit is. Dit stelt de land- en tuinbouw in staat om te blijven innoveren, verder te verduurzamen en nieuwe verdienmodellen te creëren. Zo blijft de sector internationaal onderscheidend en wordt het maatschappelijk draagvlak voor de sector vergroot. LTO heeft daarom samen met betrokken partijen de ‘Ontwikkelagenda Groen Onderwijs’ opgesteld.

Daarnaast is vernieuwing van het groene onderwijs noodzakelijk om de uitdagingen waar de sector voor staat, het hoofd te bieden. Daartoe is het Groenpact tot stand gekomen. Dit is een platform tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, gericht op samenwerken, kennisdelen en versnellen. Hierin wordt gefocust op actuele maatschappelijke thema’s als klimaat, kringlooplandbouw, leefbaarheid en concurrentiekracht. De sector kan een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen en het groene onderwijs is hierin een belangrijke sleutel.

In de agrarische sector zijn steeds meer medewerkers werkzaam die geen agrarische opleiding hebben gevolgd. Cursorisch onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen wordt hierdoor steeds belangrijker.

Een zorgelijke ontwikkeling is de toe- en doorstroom van leerlingen naar het groene onderwijs. In het Groenpact is hier aandacht voor: betere samenwerking tussen onderwijsinstellingen en meer aandacht voor het aantrekken van nieuwe leerlingen is noodzakelijk.

Nieuws uit deze portefeuille

Abonneer op deze portefeuille via RSS

Feiten

2016-2025 Ontwikkelagenda Groen Onderwijs

600.000 euro is jaarlijks beschikbaar voor het Groenpact

81.000 leerlingen in het groen onderwijs

40 deelnemende partijen aan het Groenpact

Wie is wie

Wijnie van Eck

Themaspecialist Portefeuille Onderwijs en Innovatie