Klimaat en energie

Voedselproductie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Extreem weer zoals hitte, droogte of wateroverlast raakt boeren en tuinders die in en met de natuur werken als eerste. Aan de andere kant heeft de sector door de emissie van broeikasgassen zoals CO2, methaan, en lachgas ook impact op het klimaat. Maar ook door het vastleggen van koolstof in de bodem.

Boeren en tuinders zijn zich hiervan van bewust en nemen hun verantwoordelijkheid. De uitstoot van broeikasgassen uit de land- en tuinbouw is tussen 1990 en 2016 met 19% gedaald (Voortgangsrapportage Agro Convenant). Boeren en tuinders zijn belangrijke producenten van hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie door middel van innovatieve technieken zoals geothermie en mestvergisting.

Klimaat en Energie
De Nederlandse land- en tuinbouw maakte al in 2008 afspraken over energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren. De sector heeft daarmee een cruciale rol gespeeld bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. Boeren en tuinders produceren veel hernieuwbare energie: in 2016 zo’n 26,8 PJ. Dat is gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van meer dan 500.000 huishoudens. De landbouw was in dat jaar al voor 81% energieneutraal. In 2016 werd circa 14% van de totale Nederlandse emissie van broeikasgassen aan de landbouw toegeschreven. Iets minder dan de helft komt uit de veehouderij. Ruim een kwart betreft kooldioxide, voornamelijk uit fossiele brandstoffen die in de glastuinbouw worden gebruikt. De overige uitstoot betreft lachgas, vooral afkomstig uit bodemprocessen en bemesting.

Ambities LTO Nederland
De Nederlandse land- en tuinbouwsector wil bijdragen aan de internationaal en nationaal afgesproken klimaatdoelen en neemt haar verantwoordelijkheid. LTO Nederland neemt daarom ook met vertrouwen deel aan onderhandelingen rondom klimaatbeleid. Tegelijkertijd moeten klimaatmaatregelen haalbaar en betaalbaar zijn voor de 54.000 Nederlandse boeren en tuinders, hun ketens en de consument.

LTO Nederland zet zich in voor een verdere verduurzaming van de sector. Bijvoorbeeld via het agrarisch collectief LTO Ledenvoordeel, waarmee agrarische stroom voor boeren en tuinders tegen uitstekende leveringsvoorwaarden wordt geregeld. LTO Nederland is bovendien nauw betrokken bij kennis- en innovatieprojecten op het gebied van klimaat en energie. Dat gebeurt binnen de verschillende sectoren, maar ook in regionaal verband of in samenwerking met ketens.

Nieuws uit deze portefeuille

Abonneer op deze portefeuille via RSS

Wie is wie

Auke Jan Veenstra

Themaspecialist Portefeuille Klimaat en Energie

Kees van Zelderen

Portefeuille Klimaat en Energie

Portefeuillehouder