Goed werkgeverschap en economisch beleid

De Nederlandse land- en tuinbouwsector verschaft werk aan meer dan 100.000 arbeidskrachten. Werkgevers in de sector bieden gevarieerde banen. LTO Nederland zet in op goed werkgeverschap en ondersteunt haar leden bij de invulling hiervan.

LTO Nederland behartigt de belangen van werkgevers in de land- en tuinbouw en richt zich op beïnvloeding van (nationaal) sociaal economisch beleid. LTO Nederland is als één van de drie landelijke werkgeversorganisaties lid van de Sociaal Economische Raad (SER) en actief in de Stichting van de Arbeid (StvdA). Ook sluit LTO Nederland namens haar leden cao’s af.

De land- en tuinbouwsector biedt veel werkgelegenheid. Arbeid is een belangrijke productiefactor voor alle agrarische ondernemers. LTO Nederland zet in op het ontwikkelen van goede randvoorwaarden voor werkgeverschap. Sociaaleconomisch beleid moet gericht zijn op het aanmoedigen van vaste contracten, maar ook ruimte bieden aan flexibele arbeid. Inzet van tijdelijke krachten is immers onvermijdelijk in de land- en tuinbouw.

Werkgeverschap in de land- en tuinbouw

De Nederlandse land- en tuinbouw levert een grote bijdrage aan de economische groei en welvaart in ons land. De sector biedt aan meer dan 100.000 mensen werk, zowel tijdelijk als vast. Daarbovenop bieden veel werkgevers werk aan evenzoveel uitzendkrachten.  Arbeidsintensieve sectoren zijn onder andere de glastuinbouw, fruitteelt, vollegrondsgroenteteelt, dierhouderij en paddenstoelenteelt. Kenmerkend voor de land- en tuinbouw zijn de eerder genoemde sterke seizoenpieken. Deze variëren per teelt en per jaar, door weersomstandigheden. Tijdens deze pieken zijn in een relatief korte tijd veel werknemers nodig.

Ambities LTO Nederland

LTO Nederland is één van de drie landelijke werkgeversorganisaties en lid van de Sociaal Economische Raad (SER) en actief in de Stichting van de Arbeid (StvdA). LTO is als werkgeversorganisatie betrokken bij de totstandkoming van landelijk sociaaleconomisch beleid, zoals het Pensioenakkoord. Ook vertegenwoordigt LTO Nederland de sector bij cao-onderhandelingen.

LTO Nederland staat voor goed werkgeverschap. Werkgevers moeten investeren in het aantrekken, behouden en ontzorgen van gekwalificeerd personeel. LTO Nederland wil hiervoor de juiste randvoorwaarden creëren door een actieve lobby bij de ontwikkeling van wetgeving. Daarnaast nemen wij ook concrete initiatieven die hier invulling aan geven, zoals de oprichting van het Agrarisch Keurmerk Huisvesting, de inzet op Leven Lang Ontwikkelen of het aansluiten van cao’s.

Werkgevers in de land- en tuinbouw maken bewuste keuzes: vast werk waar het kan, en tijdelijk waar het moet. De sector heeft per definitie een grote behoefte aan tijdelijke seizoenwerkers. LTO Nederland pleit voor stabiliteit in wet- en regelgeving, waarbinnen het aanbieden van vaste contracten wordt gestimuleerd, maar waarin ook ruimte is voor het bieden van tijdelijke contracten. Verdere beprijzing van flexibele arbeid is onwenselijk.

Nieuws uit deze portefeuille

Abonneer op deze portefeuille via RSS

Feiten

€1 miljard, loonsom agrarische werkgevers

4 cao's in land- en tuinbouw

2018 eerste certificaat Agrarisch Keurmerk Flexwonen

200.000 vaste en tijdelijke krachten

Wie is wie

Wim van den Boomen

Portefeuille Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid

Portefeuillehouder

Steve Fok

Themaspecialist Ondernemerschap Portefeuille Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid

Peter Loef

Themaspecialist Sociaal Economisch Beleid

Portefeuille Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid

Hans Koehorst

Specialist Sociaal Economisch en Fiscaal Beleid Portefeuille Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid