Werkgevers: 'Arbeidsmigratie positief voor economische groei'

Arbeidsmigratie is positief voor de economische groei. Dat concludeert de tijdelijke Kamercommissie 'Lessen uit recente arbeidsmigratie'. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland reageren verheugd op deze bevestiging. De werkgeversorganisaties vinden dat die conclusie ook de basis moet zijn voor toekomstig beleid.

Tegelijk dienen misstanden, zoals de commissie terecht benadrukt, met wortel en tak te worden uitgeroeid. Dat geldt zowel voor problemen met huisvesting als voor praktijken van malafide uitzendbureaus, stellen de organisaties.
Maatregelen dienen echter proportioneel te zijn, aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Er mag bijvoorbeeld rond arbeidsmigratie niet een nieuw bureaucratisch monster worden opgetuigd. Een brancheautoriteit met verregaande bevoegdheden voor het afdwingen van de naleving van CAO's is een private zaak van branches zelf, vinden de werkgevers.

Verder bepleiten de werkgeversorganisaties dat het werken met gecertificeerde uitzendbureaus wordt gestimuleerd door de inlener volledig te vrijwaren voor aansprakelijkheid voor de afdracht van belasting en premies.

Noot voor de redactie
Dit is een gezamenlijk persbericht van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland

 

Aanvullend op de gezamenlijke reactie van de werkgevers (zie boven) volgt hier een aanvullende reactie van LTO Nederland

‘Overheid moet anticiperen op arbeidsmigratie’
 
‘Poolse en andere Oost-Europese arbeidsmigranten hebben een positieve bijdrage geleverd aan de Nederlandse economie in tijden van arbeidsschaarste. Dat is en blijft zo en daarom is het hoog tijd dat de overheid hierop anticipeert en snel komt met concrete maatregelen’, zegt voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland.
 
Maat reageert op het vandaag bekend geworden rapport van de commissie Koopmans over de instroom van immigranten. De LTO-voorzitter noemt het essentieel dat malafide uitzendbureaus keihard worden aangepakt en voor eens en altijd worden uitgesloten van de Nederlandse arbeidsmarkt.   
 
Uit het rapport, waar de werkgevers al gezamenlijk op reageerden, blijkt dat Nederland destijds niet klaar was voor de komst van grote aantallen arbeidsmigranten. Dit is volgens Koopmans terug te zien in sommige wijken en tuinbouwgebieden, waar zich problemen voordoen met onder meer huisvesting. LTO stelt vast dat ondernemers in de land- en tuinbouw ook voor seizoenwerk zelf de huisvesting over het algemeen goed hebben geregeld.
 
Vertekend beeld
Maat: ‘De ondertoon dat rond arbeidsmigratie vooral een groot aantal misstanden heerst, is een vertekend beeld. Er zijn incidenten geweest die breed in de media zijn uitgemeten. Misstanden moeten worden aangepakt, geen misverstand daarover. Maar over het algemeen gaat het goed. Ga maar eens kijken in gemeenten als Horst aan de Maas.’
De LTO-voorzitter kenschetst het rapport van Koopmans als een spiegel voor de samenleving: ‘Opnieuw blijkt dat arbeidsmigranten uit Polen en andere Oost-Europese landen harde werkers zijn, niet of nauwelijks gebruik maken van sociale voorzieningen en in die zin ook wat hun huisvesting betreft als serieuze burgers behandeld moeten worden.’
 
LTO verwacht wat betreft huisvesting van buitenlandse medewerkers op korte termijn nadere afspraken tussen ondernemersorganisaties, uitzendbranche en gemeenten. Het gaat hierbij onder meer om het hanteren van uniforme normen voor de kwaliteit van de huisvesting en het tegengaan van uitwassen.
 
Open grenzen
De voorzitter van LTO Nederland benadrukt dat de Nederlandse economie als geen ander land gebaat is bij open grenzen en vrije handel binnen de Europese Unie: ‘Adeldom verplicht. Bij een open economie in Europa hoort ook een volwaardig arbeidsmarktbeleid. Dat malafide arbeidsbureaus ook in dat kader met wortel en tak uitgeroeid moeten worden spreekt voor zich.’
 
Maat wijst tevens op het dreigende tekort aan arbeidskrachten op de langere termijn, waarop in het rapport ook wordt ingegaan. Hij meent dat arbeidsimmigratie nodig blijft om het werk te doen dat gedaan moet worden om de economie draaiende te houden.
 
Vrij verkeer
LTO is voorstander van een vrij verkeer van werknemers uit Bulgarije en Roemenië. Het vrij verkeer van werknemers  in de EU is nu voorzien voor 1 januari 2014. Volgens Maat toont het rapport van Koopmans aan, dat ook de Nederlandse regering zich daar goed op moet voorbereiden. Wat hem betreft wordt prioriteit gegeven aan de ervaringen, die in de praktijk al met Roemenen en Bulgaren zijn opgedaan.
 
 
 
 

  

29 september 2011

BRON:
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland
Naar boven