Planbureaus: klimaatopgave landbouw binnen bereik, mits boer kosten terugverdient

Het PBL en CPB presenteerden vandaag hun doorrekening van het ontwerp van het klimaatakkoord. De planbureaus stellen dat de emissieopgave van 3,5 Mton voor landbouw en landgebruik kan worden bereikt met de door de landbouwtafel voorgestelde set van maatregelen en instrumenten. LTO Nederland gaat de doorrekening van de planbureaus bestuderen en zal op korte termijn haar standpunt bepalen. 

“Boeren en tuinders kunnen én willen een belangrijke rol blijven spelen bij het terugdringen van klimaatverandering, mits hen de tijd, ruimte en middelen worden geboden,” aldus Kees van Zelderen, portefeuillehouder Klimaat & Duurzame Energie bij LTO Nederland. “Die ruimte komt onder meer voort uit goede wet- en regelgeving. Activiteiten die op klimaat gericht zijn moeten ook ondersteund worden door ander beleid, bijvoorbeeld rondom grondgebruik, bemesting of stalsystemen. Daarnaast is cruciaal dat de transitie voor boeren, samen met de keten, uitvoerbaar is. Door te innoveren, maar ook door er simpelweg voor te zorgen dat het financieel haalbaar is.”

Tijd, ruimte om te ondernemen, financiële middelen
Opvallend is dat ook het PBL benadrukt dat het beschikbaar komen van verdienmodellen om CO2-reductie te verwaarden cruciaal is om klimaatinvesteringen te kunnen terugverdienen.

“De bewegingsvrijheid van boeren om een wending in hun bedrijfsvoering aan te brengen [is] beperkt. Afhankelijkheden van banken, toeleveranciers en verwerkers waardoor de individuele boer niet eenvoudig zijn koers kan verleggen en keuzes uit het verleden maken alternatieve ontwikkelpaden relatief duur, risicovol en onaantrekkelijk. De ruimte om te ondernemen is daardoor voor veel boeren sterk ingekaderd,” aldus het planbureau. “Er komt veel op de sector en het boerenbedrijf af en de regeldruk is hoog.” (bron: PBL)

Gesprekken gaan door
LTO Nederland heeft vertrouwen in de potentie van de maatregelen om de emissieopgave te behalen, mits de tijd, ruimte en financiële middelen worden geboden. Het terugdringen van emissies in de land- en tuinbouw is niet nieuw. De sector stoot 19% minder broeikasgassen uit dan 25 jaar geleden (bron: RVO.nl). Het PBL raamde bovendien in januari dat de land- en tuinbouw de enige producerende sector is die op schema ligt voor de klimaatdoelen van 2020. LTO Nederland blijft de komende maanden met boeren en tuinders, de keten, het maatschappelijk middenveld en de politiek het gesprek over het klimaatakkoord aangaan.

13 maart 2019

BRON:
LTO
Naar boven