Gerechtigheid voor de grondeigenaren leidingtransporten

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het amendement van Roelof Bisschop (SGP) en Erik Ronnes (CDA) dat borgt dat boeren een marktconforme vergoeding krijgen bij commerciële transportleidingen over hun land. LTO Nederland heeft de Kamerleden geattendeerd op de noodzaak van een wettelijk recht op een vergoeding in de Omgevingswet voor het gebruik van hun landbouwgrond.

Alfred Jansen, portefeuillehouder Veiligheid en Pacht bij LTO Nederland, is tevreden met het resultaat van intensief contact met politiek Den Haag: “De huidige gedoogplicht wordt gebruikt als oneigenlijk pressiemiddel om goedkoop een recht van opstal in handen te krijgen, zodat commerciële bedrijven goedkoop door boerenland heen kunnen. We zijn ontzettend blij dat de Tweede Kamer het met LTO eens is: dit moet hersteld worden.”

Wens Tweede Kamer gehonoreerd
Voor een efficiënte aanleg van een leidingtracé is een goede samenwerking van de leidingbeheerder met de grondeigenaren noodzakelijk. Het is boeren echter een doorn in het oog dat zowel voor de traditionele nutsvoorzieningen als ook voor de commerciële transportleidingen alleen de schades werden vergoed. Op aanwijzing van de Tweede Kamer is nu in de Invoeringswet Omgevingswet opgenomen dat bij commerciële leidingen de grondeigenaren recht hebben op een gebruikersvergoeding. LTO Nederland pleitte voor deze wetswijziging omdat daarmee de ‘weeffout’ over die afhankelijke positie van de grondeigenaar uit de wet wordt gehaald. Het wettelijk kader bij het opleggen van de gedoogplicht wordt daardoor meer in balans wordt gebracht.

Positie grondeigenaren eerlijker
Door de gedoogplicht in de Belemmeringenwet Privaatrecht werd bij het bepalen van de vergoeding, de markt buiten spel gezet. De grondeigenaar had daardoor geen gelijkwaardige positie om met de leidingbeheerder over een gebruiksvergoeding te onderhandelen. Met de wetswijziging wordt dit onrechtvaardige effect bij de aanleg van de commerciële transportleidingen, uit de wet gehaald.  De minister heeft in het debat op geen enkele wijze duidelijk gemaakt waarom de oude wettelijke bepaling legitiem is. Volgens LTO Nederland vraagt het besluit tot het opleggen van de gedoogplicht van de wetgever een afweging over de financiële gevolgen van de inbreuk op het eigendomsrecht enerzijds en een gepaste gebruiksvergoeding anderzijds. Jurisprudentie wijst uit dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens die afweging ook vraagt van de overheden. De wetswijziging geeft daar invulling aan.

Minister aan zet, LTO wil om tafel met deskundigen
De minister wil de vergoedingensystematiek in een ministeriële regeling verankeren. LTO Nederland pleit ervoor deskundigen te betrekken bij de precieze invulling van de regeling, zodat agrarisch ondernemers een eerlijke prijs krijgen voor de aanleg van commerciële leidingen door boerenland.

 

08 maart 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven