Deze maand besluit Zesde Actieprogramma

Voor de jaarwisseling neemt de Europese Commissie een besluit over de inhoud van het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021). Voor Nederlandse boeren en tuinders heeft het besluit impact. Op grond van het actieprogramma besluit de EC over derogatie. Derogatie is belangrijk voor melkveehouderij, akkerbouw en varkenshouderij.

 

Neemt de Europese Commissie de insteek van Nederland over en komt de Commissie tegemoet aan de inzet die LTO Nederland heeft gepleegd of vindt Brussel de voorstellen onvoldoende? “Dat zijn de vragen die nu boven de markt hangen”, zegt LTO portefeuillehouder Claude van Dongen. In de besluitvorming van de Europese Commissie is een belangrijke tussenstap de definitieve brief die het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar Brussel stuurt. “We hebben het concept gezien en daar hebben we onze zienswijze opgegeven door tegenvoorstellen te doen en door af te wijzen wat we echt niet goed vinden. We kijken steeds met de bril van onze eigen uitgangspunten naar wat LNV opschrijft. De maatregelen moeten bijdragen aan een goede landbouwpraktijk en de sectoren moeten hun inbreng terugzien. En dan weet je als bestuurder dat je nooit 100% binnenhaalt”, aldus Van Dongen.

 

Nitraatrichtlijn

De Europese Nitraatrichtlijn heeft schoner grond- en oppervlaktewater ten doel. Met name de hoeveelheid nitraat in grondwater en fosfaat in oppervlaktewater zijn dan van belang. Naast de zienswijze van LTO Nederland verwerkt LNV de zienswijzen van andere organisaties, het advies van commissie MER en moties en amendementen van de Tweede Kamer. Dat bij elkaar bepaalt de inhoud van de brief aan Brussel. “Heeft de discussie over mestfraude in de media nog invloed op de besluitvorming van de Europese Commissie? En is de Commissie tevreden over de fosfaatreductie in de melkveehouderij en het stelsel van fosfaatrechten? Voor ons zijn dat spannende vragen”, besluit Van Dongen, “We staan niet aan kant, we gaan zeker nog over in gesprek met de Commissie”.  

 

Inzet LTO Nederland

De voorstellen van LTO zijn gebaseerd op drie uitgangspunten: regionaal maatwerk, bodembeheer en vakmanschap. “LNV verlaat het pad van aanscherpingen en kiest voorzichtig voor positief beleid en dat is een kanteling die ons bevalt”, zegt Van Dongen. “Die kanteling begint in 40 kwetsbare grondwater-beschermingsgebieden. Daar kunnen we laten zien dat een aanpak gebaseerd op bodembeheer en vakmanschap betere resultaten oplevert dan het steeds verder aanscherpen van regels. Datzelfde geldt voor andere projecten onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).” Maar niet alle voorstellen zijn positief. Van Dongen: “Het ontwerp Actieprogramma bevat nog steeds een aantal ‘ouderwetse geboden en verboden’, en de aanscherping van de stikstofgebruiksnormen tot 20% beneden het landbouwkundig optimum in het zuidelijk zand- en lössgebied (2015), wordt niet ongedaan gemaakt. Dat is een gemiste kans. We zijn er dus nog niet.”

29 november 2017

BRON:
Maarten Leseman


Naar boven