Ondernemersorganisaties: Belangrijke fysieke opgaven vereisen slimme oplossingen

Nederland staat voor een aantal grote fysieke opgaven om het hoge niveau van leefbaarheid en bereikbaarheid te behouden, met voldoende ruimte voor wonen, werken en natuur. In de nu verschenen uitgave Schaarse ruimte, slimme oplossingen doen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland voorstellen voor slimme en duurzame oplossingen en gerichte investeringen. De plannen maken onderdeel van het investeringsprogramma NL Next Level.  “Men moet gaan beseffen dat het landelijk gebied van groot belang is. Het biedt ruimte voor de landbouw met een enorme economische meerwaarde voor ons land. Daarnaast biedt het een waterbuffer voor de steden en ruimte om te wonen, werken en recreëren”, aldus Jakob Bartelds portefeuillehouder Omgeving LTO Nederland.

 

Uitdagingen in een stedelijke delta
Met een groeiende economie, een forse toename van de bevolking en een daarmee gepaard gaande vraag naar mobiliteit neemt de druk op het relatief kleine Nederlandse oppervlakte de komende jaren fors toe. Tegelijk wil ons land voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, zijn verdere verduurzaming en technologische innovatie in de landbouw een must om toekomstige voedseltekorten en aantasting van de leefomgeving te voorkomen en is er de constante noodzaak het land te beschermen tegen het water. Nederland staat hiermee voor een aantal grote ruimtelijke opgaven die vragen om gerichte investeringen in de fysieke ruimte, een publiek-private aanpak met slimme doorbraakprojecten en goede samenwerking tussen kabinet, lagere overheden en bedrijfsleven, aldus de ondernemersorganisaties.

 

Landelijk gebied
Ten aanzien van het landelijk gebied wil het bedrijfsleven samen met de overheid werken aan het economisch versterken van de krimpregio’s, het vergroten van de innovatiekracht van de agrarische sector en het verbeteren van de leefbaarheid, het cultuurlandschap en de biodiversiteit.  De Topsector Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen heeft een aantal projecten geformuleerd, die als voorbeeld kunnen dienen voor de transitie die de hele keten inzet ten behoeve van gezond en veilig voedsel en een gezonde leefomgeving. De overheid kan helpen om die transitie te versnellen. Jakob Bartelds hierover: “Het moet bijvoorbeeld gaan om het herbestemmen en saneren van vrijkomende agrarische gebouwen (VAB’s). Naast asbestsaneringen en de digitale ontsluiting van het landelijk gebied. Dit laatste ook in niet rendabele delen van het land. En zijn er investeringen nodig in de kwaliteit van het landschap, de leefomgeving en de leefbaarheid in de (krimp)regio’s. Als werkgeversorganisaties geven we de voorkeur voor een publiek -private aanpak van de investeringen, waarbij de overheid als aanjager fungeert en de private sector vanuit kennis en kunde voor voldoende spin-off zorgt”.

 

Bouwen, wonen en mobiliteit
 Naast oplossingen voor de kwaliteit van de omgeving en de leefbaarheid van het landelijk gebied, doen de werkgeversorganisaties ook suggesties voor mobiliteit en bouwen en wonen.  Ze pleiten onder meer voor een investeringsplan voor de verbetering van de capaciteit en kwaliteit van de infrastructuur op water, weg en spoor. Voor de opgave met betrekking tot bouwen en willen zij dat de overheid prioriteit geeft aan het inventariseren en ontwikkelen van potentiële bouwlocaties, faciliterend grondbeleid en verduurzaming van bestaande woningen.

 

De uitgave Schaarse ruimte, slimme oplossingen maakt deel uit van investeringsprogramma NL Next van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Hierin doen zij voorstellen voor een welvarende en duurzame toekomst van Nederland met kansen voor iedereen.

25 april 2017

BRON:
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland
Naar boven