‘Schippers, neem Nederlandse land- en tuinbouw ruimschoots mee in overwegingen’

Boeren en tuinders hebben behoefte aan een kabinet dat leiderschap toont en dat zich inzet voor een sterker Europa. Die boodschap heeft Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland neergelegd bij kabinetsinformateur Edith Schippers. ‘Neem het belang van de Nederlandse land- en tuinbouw voor de economie, het landelijk gebied en klimaat en energie ruimschoots mee in uw overwegingen’, aldus Calon.

 

Sterk Europa
In de brief aan Schippers wijst Calon onder meer op het grote belang van de open Europese markt. ‘Aangezien twee derde van al onze producten wordt geëxporteerd, waarvan het merendeel binnen Europa, is de interne markt voor ons van levensbelang.’ Hij doet een dringend beroep op Schippers om bij de informatie het belang van een goed functionerende EU prioriteit te geven. ‘Een kabinet dat de uitgangspunten van de EU ondermijnt, zou desastreus zijn voor de Nederlandse agrarische sector.’

 

Ministerie van Voedsel en Landschap
LTO Nederland wijst verder op de noodzaak om te komen tot een ministerie van Voedsel en Landschap. Dat is nodig voor een verdere verduurzaming van de voedselproductie en voor de kwaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied. ‘Zo’n ministerie van Voedsel en Landschap kan zorgen voor een meer integraal beleid. Kan de gouden driehoek van praktijk, beleid en onderzoek waarborgen. En kan zich maximaal inspannen voor een betere positie van boeren en tuinders in de keten’, aldus Calon.

 

Onderzoek, innovatie en sterke positie in de keten

LTO Nederland vraagt om aandacht voor een sterk kennis- en innovatiesysteem waarmee de Nederlandse agrarische sector haar vooraanstaande positie kan behouden en uitbouwen. Boeren en tuinders willen zich daar voor inzetten, maar dan moet het bijvoorbeeld wel mogelijk zijn om onderzoek en innovatie collectief te organiseren.

De overheid kan verder een bijdrage leveren door publiek-private investeringen te steunen op het gebied van onder meer plantgezondheid, mestverwerking en smart farming. Vanuit de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is daarvoor al een reeks voorstellen ingediend in het kader van NL NextLevel.

Sociale domein, toekomst arbeidsmarkt en investeringsklimaat
Naast de brief die LTO Nederland namens de primaire producenten van voedsel verstuurd heeft, is ook een
brief namens de drie landelijke werkgeversorganisaties verzonden. Hierin wordt aandacht gevraagd voor het sociale domein en de toekomst van de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt gewezen op het belang van een goed investeringsklimaat. Dit is nodig om de gewenste transities, bijvoorbeeld voor energie en het landelijk gebied, te kunnen bereiken.

30 maart 2017

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven