Dit doet de zuivelsector om de kalvergezondheid te verbeteren

Een goede kalvergezondheid verdient elk moment alle aandacht en is speerpunt van LTO Nederland. Het is en blijft ons gezamenlijk doel om zo goed mogelijk te zorgen voor de jongste dieren op de boerderij. Het sterftecijfer is te lang op een te hoog niveau en moet naar beneden.
De praktijk blijkt echter vaak weerbarstiger dan vaak wordt gedacht en we zouden wensen. Vaak spelen allerlei factoren een rol waarom het een melkveehouder niet lukt de gezondheid van zijn jonge dieren optimaal te houden. Ook kan pech een rol spelen; denk aan een virus dat rond gaat en moeilijker dan gedacht blijkt te bestrijden. Jonge dieren zijn net als jonge kinderen nu eenmaal de kwetsbaarste groep op een boerderij.
Dat neemt niet weg dat een melkveehouder wel naar oplossingen kan zoeken en ‘knoppen’ heeft waar hij aan kan draaien. Dit vergt echter wel maatwerk per bedrijf. Die maatwerk wordt nu geleverd aan de bedrijven die dit nodig hebben.
LTO Nederland heeft ism de zuivelbedrijven en veeartsen in de afgelopen jaren diverse programma’s opgestart voor melkveehouders. Deze programma’s hebben als doel de gezondheid van jonge dieren op de boerderij te verbeteren en zijn afgelopen jaren geïntroduceerd. Deze aanpak moet nu zijn vruchten gaan afwerpen. Samen met LNV monitoren we of de ingeslagen weg voldoende resultaat heeft en of vervolgstappen nodig zijn. De zorg voor de jongste dieren op de boerderij is voor ons immers een speerpunt.
De programma’s die lopen om de kalvergezondheid op bedrijven te verbeteren zijn:
·         KalfVolgSysteem (samen met alle sectorpartijen)
Sinds 1 april 2018 moeten alle kalveren gecontroleerd worden voorafgaand en tijdens transport via het KalfVolgSysteem. Doel is het bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van de kalveren die bestemd zijn voor de eigen opfok. https://www.kalversector.nl/kalf-volg-systeem/
 
·         Kalf OK (inzicht in kalveropfok,)
De KalfOK-score is ontwikkeld op initiatief van LTO Nederland en NZO. Zowel via een totaalscore als op verschillende kengetallen geeft de melkveehouder inzicht in de kwaliteit van de kalveropfok op hun bedrijf. Dit programma is in 2017 geïntroduceerd. https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/12/28/kalfok-begint-te-leven-bij-veehouders
 
·         Kwaliteitsregeling VitaalKalf
In 2017 lanceerde Stichting Brancheorganisatie Kalverhouderij de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf voor de hele kalverketen. http://www.kalversector.nl/vitaal-kalf/
 
·         Verplichte aanpak BVD (koeiendiarree) en IBR (koeiengriep) op melkveebedrijven https://www.ibrbvd.nl/landelijke-aanpak/ Dit programma loopt sinds april 2018.
 
·         Blauwdruk Kalveropfok
De blauwdruk kalveropfok is een praktische checklist voor veehouders en hun adviseurs die helpt om de kalveropfok te verbeteren. De blauwdruk bevat verschillende onderdelen, zoals huisvesting, werkwijzen en hygiëne, met bijbehorende succesfactoren, en is opgesteld samen met verschillende partijen in de keten. https://has.nl/nl/blauwdruk-kalveropfok
 
Extra informatie
Via instrument KalfOK (een van de indicatoren is kalversterfte maar ook bv antibioticagebruik en gezondheidsstatus van het bedrijf worden meegenomen) krijgt de melkveehouder zijn prestaties in beeld en kan hij zich benchmarken met andere melkveehouders. Doel is gericht aan de slag met zorg voor het kalf. Naast dit traject worden bedrijven met hoge kalversterfte geholpen met het verbeteren van de zorg voor het kalf. Beide trajecten lopen sinds vorig jaar. Naast deze specifiek op het jonge dier gerichte programma’s loopt er sinds april 2018 voor melkveehouders ook een verplichte aanpak van een aantal ziekten (BVD en IBR). Deze aanpak zal ook effect hebben op de gezondheid van de kalveren op het bedrijf.

In het kader van de versnelde verduurzaming veehouderij met als een van de speerpunten ‘zorg voor het jonge dier’ wordt nu ook samen met LNV onderzocht of de ingeslagen weg voldoende resultaat heeft en welke vervolgstappen afgesproken kunnen worden. Focus daarbij ligt op de zorg voor het jonge dier in het algemeen.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Meer informatie:

Esther de Snoo
communicatie & woordvoering
LTO Nederland
M 06 53728351
E edsnoo@lto.nl

01 april 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven