‘Behoud PAS is van cruciaal belang voor landbouw’

Op 14 februari buigt de Raad van State zich over de stikstofregels (PAS). Naar verwachting zal over 12 weken een uitspraak zal volgen. Die uitspraak kan verstrekkende gevolgen hebben voor de NB-wet vergunningen die gestoeld zijn op het PAS. LTO Nederland is betrokken bij de voorbereiding van deze zitting. Behoud van het PAS is immers cruciaal om de landbouw verder te kunnen verduurzamen en zodoende te kunnen voldoen aan de afspraken die de landbouwsector heeft gemaakt met het Rijk.

Centraal staat op de zitting de deugdelijkheid van de beoordeling die is vastgelegd in het PAS waarop de toekenning van de Natuurbeschermingswetvergunning (NB-wet) is gebaseerd. Een groot aantal rechtszaken over natuurvergunningen en bestemmingsplannen waarbij het PAS een rol speelt, is aangehouden in afwachting van de einduitspraak van de Raad van State (RvS) in mei. Trienke Elshof, LTO-bestuurder met portefeuille Ondernemen in een gezonde omgeving: “Het Europese hof stelde onlangs dat de PAS in principe geschikt is om de stikstofregels mee uit te voeren maar dat de voordelen van de maatregelen wel wetenschappelijk aangetoond moeten worden. Daarover buigt de Raad van State zich donderdag.

PAS voor de landbouw succesvol
LTO Nederland was bij de ontwikkeling van het PAS betrokken en heeft het PAS ook altijd ondersteund. Sinds het PAS van kracht is in 2015 zijn meer dan 8.000 NB-wet vergunningen aan boeren afgegeven. Door de PAS zijn bedrijfsuitbreidingen in de jaren 2012-2014 van rechtswege goed bevonden. Meer dan 95% van de beschikbare ontwikkelruimte is toegekend aan veehouderijbedrijven. Elshof stelt dat het PAS voor de landbouw een enorm succes is. “Dat betekent dat de uitspraak van de Raad van State verstrekkende gevolgen kan hebben voor de vergunningverlening. In overleg met het ministerie van LNV en de provincies is LTO Nederland gevraagd hoe de landbouw kan bijdragen aan de onderbouwing van het verweer. Dat hebben we gedaan.”
Cruciaal daarin is dat zoveel mogelijk inzicht wordt gegeven in de maatregelen die zijn en worden genomen ter beperking van ammoniakemissies. Elshof: “Vastgesteld moet worden dat de landbouwsector in de afgelopen decennia al een forse reductie van meer dan 50% vanaf 1990 heeft gerealiseerd. Voor de varkenshouderij en pluimveehouderij ligt dat percentage nog hoger.”

Versneld verduurzamen
De extra ontwikkelruimte die het PAS de veehouderij heeft geboden, was op voorwaarde dat de veehouderij versneld zou verduurzamen. Met het Rijk is afgesproken om de komende jaren 10 kiloton aan ammoniak te reduceren. Elshof: “Om daaraan te kunnen voldoen, is een vergunningensysteem als het PAS noodzakelijk.”

Stikstof (onderdeel van ammoniak) is een belangrijke voedingsstof voor planten, maar te veel kan schadelijk zijn voor de natuur. De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) regelt de balans tussen stikstofuitstoot in de natuur versus de economische belangen in Nederland zoals verkeer, industrie en landbouw. Doel van het PAS is het sterker maken van de Europees beschermde natuurgebieden (Natura2000-gebieden) en tegelijktijdig ruimte voor economische activiteiten - waaronder de landbouw - te behouden.

//////////////////// ////////////////////////// /////////////

Meer informatie:
Esther de Snoo
Communicatie & Woordvoering
LTO Nederland
M 06 53 728 351
E edsnoo@lto.nl

13 februari 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven