Een overzicht van de crisismaatregelen droogte

Eindelijk regent het in Nederland. Na een wekenlange droogteperiode, valt er neerslag in vrijwel heel Nederland. Echter lang niet voldoende om gewassen en bodem te herstellen. De gevolgen van de droogte voor boeren, gewassen, vee en bodem zullen nog maandenlang gevoeld worden. Hierom is een pakket van crisismaatregelen opgesteld door LTO Nederland.

Minister Schouten van Landbouw (LNV) heeft positief gereageerd op het pakket crisismaatregelen dat LTO Nederland voorstelt. Deze maatregelen moeten boeren ondersteunen bij de gevolgen van de droogte en zijn erop gericht om gewassen, vee en bodem zo snel mogelijk weer aan de praat te krijgen. Welke crisismaatregelen heeft LNV overgenomen en wat is de status hiervan? Een overzicht.

·         Vervroegde uitbetaling GLB-gelden

De Europese Commissie heeft aangegeven dat maximaal 70% van de GLB-gelden vanaf 16 oktober uitbetaald mag worden. Dit is maximaal 6 weken eerder dan normaal. Terwijl de overige 30% van de GLB-gelden dan pas medio februari uitbetaald zullen worden. Inzet van LTO Nederland is om het hele bedrag vervroegd uit te betalen. Uit gesprekken met LNV blijkt dat RVO niet de capaciteit heeft om vervroegde of gesplitste betalingen te regelen. Daarom heeft LNV gekozen voor een kredietzekerheidsstellingssysteem waarbij RVO boeren een document kan geven waarmee zij een overbruggingskrediet kunnen aanvragen bij hun bank. Niet ideaal, vinden wij, maar voor bedrijven die echt kampen met liquiditeitsproblemen zou dit mogelijk soelaas kunnen bieden. LTO Nederland bepleit dat LNV zo vroeg mogelijk in december gaat starten met de GLB-uitbetalingen.

·        Uitrijden van mest

Boeren mogen 2 weken langer (tot 15 september) mest uitrijden op bouwland. Of ook langer mest mag worden uitgereden op grasland hangt nog af van het advies van het Commissie van deskundigen meststoffenwet (CDM). Ook de optie van vaste mest op grasland is voorgelegd door LNV aan het CDM. LNV heeft deze commissie om advies gevraagd omdat mest uitrijden op versterkt verdroogd grasland schadelijk zou kunnen zijn voor het milieu. Hierover komt meer duidelijkheid in de tweede helft van augustus. LTO Nederland vindt dit veel te laat.

·         Herinzaai van gras (scheurverbod)
LNV wil de mogelijkheid bieden om gras in te mogen zaaien na 15 september . De Europese Commissie moet echter nog akkoord geven. De voorwaarden waaronder dit zou mogen, zijn ook nog niet duidelijk. We dringen aan op snel duidelijkheid.

·         Inzaaien van vanggewas na maisoogst
Boeren zijn niet verplicht om direct na een (vervroegde) maisoogst een vanggewas in te zaaien. Het vanggewas mag ingezaaid worden wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn. LNV heeft dit besloten. Hierover hoeft geen toestemming te komen van Brussel.

·         Agrarisch natuurbeheer
Bij controle op agrarisch natuur- en landschapsbeheer om vergoeding voor afgesproken maatregel te krijgen, houdt de NVWA rekening met dat door droogte sommige planten niet aanwezig zijn. 

 

Over deze maatregelen moet nog duidelijkheid over komen:

·         Mest uitrijden op grasland (drijfmest en vaste mest)

·         Herinzaai van gras in combinatie met het toedienen van drijfmest op zand- en lössgrond tot en met 15 september

·         Mest uitrijden op vanggewas na mais, als deze mais vroegtijdig geoogst is, zodat ook in de herfst nog een goede geoogst kan worden binnen gehaald.

LNV verwacht meer informatie te kunnen geven over de stand van zaken in de tweede helft van augustus. We hebben aangegeven dit veel te laat te vinden en hebben aangedrongen bij LNV vaart te maken met deze besluiten. Boeren wachten immers op duidelijkheid.

Wat doet LTO Nederland verder in het kader van de droogtecrisis?

·         Afnemers
LTO Nederland is in gesprek met ketenpartijen over de afwikkeling van contracten waarin leveringsverplichtingen zijn opgenomen.

·         Waterschappen
Over de beregening zijn de regionale LTO-bestuurders nog volop in gesprek met de waterschappen om te voorkomen dat onnodig extra beperkingen worden opgelegd.

·         Retail
LTO Nederland is in gesprek met retailers om afzet te generen van te kleine, verkleurde of vervormde groenten en fruit. Vanuit ZLTO is de campagne Hete zomeroogst opgestart. Het is een publieksactie en heeft het doel om groenten en fruit dat verkleurd, vervormd of kleiner is dan de standaard toch een plek te geven in het schap van de supermarkt.

·         Banken en verpachters
Wat de droogtecrisis voor financiële gevolgen heeft, wordt de komende periode helder. Boeren en tuinders zullen naar verwachting als gevolg van lagere opbrengsten en hogere kosten problemen krijgen met liquiditeit. Om boeren en tuinders ook financieel te ondersteunen gaan we in overleg met banken en verpachters. Inzet is een coulante houding bij de beoordeling van financieringen en ruimere betalingsvoorwaarden indien nodig.

·         Fiscale maatregelen
LTO Nederland gaat in overleg met ministerie van financiën over versoepeling van belastingbetalingen, bijvoorbeeld uitstel betaling inkomstenbelasting 2017 en verrekening in aangifte 2018.

Wat doen we verder als de ergste droogte straks voorbij is?

LTO Nederland blijft zich inzetten om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Twee zaken staan op de rol om na september opgepakt te worden.

·         Robuuste watersystemen
LTO Nederland wil samen met de Unie van Waterschappen het functioneren van de watersystemen evalueren en bekijken wat in de toekomst nodig is om een robuust watersysteem te behouden.

·         Risicomanagement
Schouten verkent of het eigen risico van de Brede Weersverzekering kan worden verkleind van 30% naar 20%. Ook komt er een evaluatie van de Brede weersverzekering. We zijn in gesprek met het ministerie van Financiën over afschaffing van de assurantiebelasting van 21%. Nederland is het enige land dat belasting heft op de Brede Weersverzekering. Doel is om de Brede Weersverzekering aantrekkelijker te maken zodat meer boeren kunnen deelnemen en de premie omlaag kan.

Binnen LTO Nederland is een droogtecrisisteam ingesteld dat bestaat uit Trienke Elshof (bestuur), Gerbrand van ’t Klooster (beleid), Ivar Bisseling (directie), Koert Verkerk (melkveehouderij) en Aafke Knol (akkerbouw), Esther de Snoo (media)

 

 

09 augustus 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven