LTO content met droogtemaatregelen Schouten

Minister van Landbouw Carola Schouten komt boeren en tuinders die kampen met de gevolgen van de droogte tegemoet. Zij neemt het gros van de crisismaatregelen die LTO Nederland voorstelde over. LTO Nederland is content, maar benadrukt dat boeren en tuinders er nog niet zijn.

De gevolgen van de aanhoudende droogte en hitte voor boeren, door schade aan gewassen, vee en bodem worden nu steeds duidelijker. De impact is groot niet alleen voor nu, maar ook voor komend seizoen. Wat de droogtecrisis voor financiële gevolgen heeft, wordt de komende periode helder. Boeren en tuinders zullen naar verwachting als gevolg van lagere opbrengsten en hogere kosten problemen krijgen met liquiditeit. Om boeren en tuinders ook financieel te ondersteunen heeft LTO Nederland nog overleg met het ministerie van Financiën, banken en verpachters.

Minister Schouten van Landbouw (LNV) heeft positief gereageerd op het pakket crisismaatregelen dat LTO Nederland voorstelde. Deze maatregelen moeten boeren ondersteunen bij de gevolgen van de droogte en zijn erop gericht om gewassen, vee en bodem zo snel mogelijk weer aan de praat te krijgen.

De crisismaatregelen die LNV heeft overgenomen zijn:
• Boeren mogen 2 weken langer (tot 15 september) mest uitrijden op bouwland. Of ook langer mest mag worden uitgereden op grasland, hangt nog af van het advies van het Commissie van deskundigen meststoffenwet (CDM). Hierover komt meer duidelijkheid in de tweede helft van augustus. LTO Nederland vindt dit veel te laat.
• Alle veehouders (melkvee, vleesvee) mogen ook na september gras opnieuw inzaaien. LNV is akkoord met de vereenvoudiging van deze regel. De Europese Commissie moet echter nog akkoord geven.
• Het inzaaien van een vanggewas na de maisteelt hoeft niet binnen 3 dagen na de oogst plaats te vinden. Boeren mogen dit ook doen als groeizamer weer zich aandient.
• Vanggewassen mogen geoogst en gebruikt worden als veevoer. LNV is akkoord, Brussel moet dit akkoord echter nog formeel bekrachtigen.
• Er komt een uitgebreide evaluatie van de wateraanvoer en beregeningsmogelijkheden.
• Schouten verkent of het eigen risico van de Brede Weersverzekering kan worden verkleind van 30% naar 20%. Ook komt er een evaluatie van de Brede weersverzekering.
• De uitbetaling van de Europese subsidies (GLB-betalingsrechten) aan boeren gebeurt vroeg in december. Het totale bedrag wordt in een keer begin december uitgekeerd. Boeren die liquiditeitsproblemen hebben en tijdelijk krediet nodig hebben van de bank, kunnen van RVO een zogenaamde zekerheidsstelling krijgen. Deze zekerheidsstelling helpt boeren een overbruggingskrediet te krijgen bij banken.
• Bij controle op agrarisch natuur- en landschapsbeheer houdt de NVWA rekening met dat door droogte sommige planten niet aanwezig zijn.  

LTO Nederland blijft in overleg met LNV om de voortgang te bespreken en is eveneens in gesprek met ketenpartijen over de afwikkeling van contracten waarin leveringsverplichtingen zijn opgenomen.

Verzekeren
Boeren en tuinders kunnen zich verzekeren tegen weersextremen, de Brede Weersverzekering. Ongeveer 2.000 boeren en tuinders hebben een dergelijke verzekering afgesloten. Dat is circa 10%. De voorwaarden, het percentage eigen risico, de kosten voor premie en assurantiebelasting voor veel boeren en tuinders niet aantrekkelijk zijn om deel te nemen. Binnenkort vinden gesprekken plaats over mogelijke verbeteringen. LTO Nederland wil dat de assurantiebelasting (21%) op de Brede Weersverzekering definitief wordt afgeschaft. Dat is een kwestie die met het ministerie van Financiën geregeld moet worden.

Beregenen
Over de beregening zijn de regionale LTO-bestuurders nog volop in gesprek met de waterschappen om te voorkomen dat onnodig extra beperkingen worden opgelegd. LTO Nederland heeft gevraagd of de minister een bezoek wil brengen aan de boeren om hen een hart onder de riem te steken. Dit werkbezoek is inmiddels in voorbereiding.
De gevolgen van de droogtecrisis voor middellange termijn worden inmiddels duidelijker. Groenten, fruit en aardappelen zullen schaarser zijn dan consumenten gewend zijn, een afwijkende kwaliteit hebben en duurder. LTO Nederland is in gesprek met retailers om afzet te generen van te kleine, verkleurde of vervormde groenten en fruit.

07 augustus 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven