Afspraken over normen huisvesting van kracht

LTO Nederland heeft samen met LTO Glaskracht Nederland, Plantum en de vakbonden een akkoord bereikt met het ministerie van Sociale Zaken over een nieuwe set normen voor huisvesting van medewerkers. De nieuwe afspraak is sinds 15 mei van kracht.

Deze huisvestingsnormen gelden voor de huisvesting van arbeidsmigranten die tuinders zelf rechtstreeks in dienst hebben. De partners hebben er bij het ministerie op aangedrongen deze nieuwe afspraken mee te nemen in de CAO. De tijd was, met een CAO die 1 juli 2018 eindigt, te kort om deze afspraak nog voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor te leggen. De bedoeling is om dit met het indienen bij een nieuwe CAO wel te doen. LTO Nederland en LTO Glaskracht vinden het voor nu belangrijk om in ieder geval voor een groot deel van de bedrijven en werknemers de huisvesting op het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen organiseren. Het opnemen van de huisvestingsnormen zonder AVV heeft tot gevolg dat de afspraak alleen geldt voor de leden van LTO Noord Glaskracht, LTO Nederland en Plantum. Nu de afspraak is opgenomen voordat de CAO eindigt, blijft de afspraak van toepassing op dienstverbanden die zijn aangegaan vóór 1 juli 2018 en na die datum doorlopen.

Werking
De bedrijven waarvoor de afspraak geldt, mogen als aan de benodigde extra voorwaarden is voldaan, de huisvestingskosten op het Wettelijk Minimumloon inhouden. Dat betekent onder meer dat de werknemer een volmacht moet tekenen voor het inhouden op het loon, er moet een getekende huurovereenkomst zijn en de huisvesting moet gecertificeerd zijn door een geaccrediteerde Certificerende Instelling op basis van in de geldende cao opgenomen normen.
Dit tot maximaal 20% van het geldend wettelijk minimumloon. Werkgevers die aan bovenstaande voorwaarden voldoen hoeven de kosten van huisvesting nu niet meer separaat te factureren en deze factuur met een pinbetaling of op een andere manier te laten betalen. Dit voorkomt administratief ongemak en debiteurenrisico.
 
Normering
Op dit moment kwalificeert het certificeringssysteem van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) zich voor de derde voorwaarde. LTO Nederland is samen met de hiervoor genoemde organisaties hiernaast op dit moment druk bezig meerdere operationele certificeringssysteem te verkrijgen. Overlegd wordt met het ministerie van SZW, de Stichting Normering Flexwonen, Global Gap en MPS. Dankzij de opname in de cao mogen vanaf heden de huisvestingskosten dus verrekend worden met het WML als die huisvesting is gecertificeerd door het geaccrediteerde systeem van SNF.  Met certificering door andere systemen nog niet maar daar wordt aan gewerkt.

16 mei 2018

BRON:
LTO Neder;and
Naar boven