Werken aan de kringloop

Deze week zijn de kansen van een gesloten kringloop in de Achterhoek toegelicht. Europarlementariërs, regionale politici, wetenschappers, betrokken bedrijven en boeren hoorden dat het kansrijk lijkt om mineralenstromen in de buurt en op het bedrijf te houden. Voor de stikstofbemesting is nog wel aanvulling nodig.

Veehouders die volgend jaar al meer evenwicht in de mestmarkt verwachten, moet ik teleurstellen. De EU-toelating van met name stikstofmeststoffen van organische oorsprong als kunstmestvervanger duurt lang. Het goede nieuws is dat door druk van LTO en met hulp vanuit de politiek het onderzoek ernaar is opgestart.

Het project in de Achterhoek is een van de pilots die, met ondersteuning van het ministerie van LNV, zal bewijzen dat producten uit de mestverwerking kunnen voldoen aan de Europese voorwaarden.

Doel is mest scheiden in verantwoorde producten voor gebruik binnen en buiten de landbouw. De eerste stap is de mest te vergisten en de groene energie te gebruiken. Daarna wordt het digestaat gescheiden in dikke fractie met een hoog organische stofgehalte en minimaal fosfaat, fosfaatfractie, nitraatfractie en 50 tot 65 procent schoon water. Resultaat: gewilde producten die ook in een grotere kringloop hun weg kunnen vinden.

Terug naar Ot en Sien en een kringloop op uw eigen bedrijf met diverse diersoorten en gewassen is niet onze toekomst. Gedreven ondernemers, mestverwerker, zuiverings- en procestechnologisch bedrijf lossen samen met een aantal boeren de problemen op met begrip voor maatschappelijke randvoorwaarden. Dit alles is wel kostprijsverhogend en zal terugverdiend moeten worden in de markt.

Jakob Bartelds
bestuurslid LTO Nederland

03 november 2018

BRON:
Jakob Bartelds
Naar boven