Een gezonde bodem voor kringlooplandbouw

Minister Schouten kondigde eind 2017 een herbezinning van het mestbeleid aan. Haar visie Waardevol en Verbonden biedt daarvoor de kaders. De LTO vakgroep Melkveehouderij ziet dit als een kans en vertellen u graag meer over onze visie op het mestbeleid. Hieronder en in de bijgevoegde film lichten we onze visie verder toe.
Bodem als basis voor milieukwaliteit.

De vakgroep Melkveehouderij zet in haar visie de bodem centraal. We streven naar het sluiten van lokale kringlopen voor voer en mest, zoals ook is geadviseerd door de Commissie Grondgebondenheid. Door een integrale aanpak te kiezen draagt deze ook bij aan de klimaatopgaven en andere milieudoelen.

Een passend mestbeleid faciliteert melkveehouders om kringlooplandbouw op hun bedrijf beter vorm te geven. Daarbij wordt uitgegaan van doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften. Voor het verder sluiten van kringlopen is een efficiëntere benutting van stikstof en evenwichtsbemesting voor fosfaat nodig. Daarnaast is het belangrijk om dierlijke mest op het eigen bedrijf beter te benutten zodat minder kunstmest nodig is. De vakgroep pleit daarom voor een gewasderogatie van 300 kg stikstof per hectare grasland. Dit stimuleert de teelt van gras en draagt bij aan milieudoelen, ook in de nu nog kwetsbare gebieden. Om daar een begin mee te maken willen we pilots opstarten. Om tegemoet te komen aan de diversiteit van melkveebedrijven hebben we drie beleidspakketten ontwikkeld. Binnen de pakketten krijgen melkveehouders meer controle over bemesting en mogen zij aan de bodem onttrokken mineralen aanvullen met dierlijke mest, mits aantoonbaar binnen gestelde milieurandvoorwaarden.

Passend mestbeleid via drie pakketten

De pakketten zijn de kern van onze visie op mestbeleid:

  1. Het generieke pakket is voor ondernemers die een eenvoudig regime wensen en ook andere maatschappelijke doelen nastreven, zoals bijvoorbeeld meer aandacht voor lokale biodiversiteit. In het generieke pakket verandert het beleid niet en is de kringloop voor eigen mineralen beperkt tot 170 kg stikstof per hectare.
  2. Het Kringloop pakket maakt een efficiënte kringloop mogelijk, terwijl er ook andere maatschappelijke doelen kunnen worden behaald. In dit pakket gaat de gewasderogatie voor bedrijfseigen stikstof op grasland omhoog naar 300 kg per hectare en waardoor minder kunstmest hoeft te worden gebruikt.
  3. Het Kringloopplus pakket is voor ondernemers die een hoge efficiëntie willen halen in hun mineralenkringloop. Er wordt voor fosfaat een bedrijfsspecifieke norm vastgesteld voor eigen dierlijke mest zodat die past bij de mineralenbehoefte van de gewassen (evenwichtsbemesting). Via de KringloopWijzer wordt inzichtelijk gemaakt welke stikstofbemesting uit eigen mest hierbij hoort (BES-systematiek). De ondernemer laat hiermee zien dat het bedrijf binnen de milieurandvoorwaarden past. Dit pakket bevordert de lokale kringloop en resulteert in een lager gebruik van kunstmest.

Graag nodigen wij u uit om met ons in gesprek te gaan over onze visie op mestbeleid.

LTO Melkveehouderij

Wil Meulenbroeks, Inge van Schie, Dirk Bruins, Wilco Brouwer de Koning, Henk Schoonvelde,
Jos Verstraten en Herman Bakhuis

08 maart 2019

BRON:
LTO Vakgroep Melkveehouderij
Naar boven