Flinke impuls voor DAW

Het supportteam DAW gaat met boeren en tuinders in het hele land aan de slag om voldoende water van de goede kwaliteit beschikbaar te hebben en te houden en tegelijkertijd te werken aan verbetering van de bodemkwaliteit. In deze aanpak is vooral aandacht voor meststoffen, wateroverlast, zoetwater voorraad en gewasbeschermingsmiddelen. De drie partijen hebben de samenwerking bekrachtigd tijdens een bezoek aan Proefboerderij Vredepeel. Peter Heij (I&W), Frank Tierolff (Kadaster) en Jakob Bartelds (LTO) gaan de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer samen gaan oppakken via het Supportteam DAW.

Voor LTO Nederland is werken aan schoon en voldoende zoetwater van groot belang voor boeren en tuinders. Volgens LTO bestuurder Jakob Bartelds staat er veel op het spel. “We kunnen ons in de aanpak naar schoner water geen vrijblijvendheid veroorloven. Er is al veel geïnvesteerd met de nodige resultaten. Het heeft bijvoorbeeld veel kennis opgeleverd van de bodem, over gewasbescherming en bemesting. Onze bedrijfsvoering is daardoor veel efficiënter geworden.” Volgens Bartelds komt succes niet vanzelf. De samenwerking met kennisinstellingen, waterschappen en overheden is volgens hem een belangrijke factor nu en in de toekomst. “Het Supportteam DAW biedt een structuur om boeren en tuinders daarin te ondersteunen. Want nog altijd voldoet een deel van ons grond- en oppervlaktewater niet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn.” 
Frank Tierolff, lid Raad van Bestuur van het Kadaster, geeft aan dat zijn organisatie graag de eigen expertise beschikbaar stelt aan deze belangrijke en omvangrijke opgave. Tierolff hierover: “Het Kadaster zet zich in voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In dit geval dus de borging van goed en voldoende water dankzij water- en bodembewuste agrariërs met rendabele bedrijven. Het Kadaster is hiervoor gevraagd vanwege zijn onafhankelijke positie en de kennis over en ervaring in gebiedsgericht maatwerk. Concreet gaat het vooral om actieve kennisdeling en om het inspireren en verbinden van agrariërs en waterschappers.” 
Peter Heij, Directeur-Generaal Ruimte en Water licht toe dat het beter gaat met de waterkwaliteit. “De laatste meters zijn echter het meest taai, we moeten accelereren. Daarvoor is het essentieel om analyses en ambities te delen”, aldus Heij. Volgens hem heb je elkaar nodig om de doelen te bereiken vanuit de verschillende expertises.
De drie organisaties erkennen dat agrariërs vrijwillig moeten aansluiten, maar dat het niet vrijblijvend is. Ook is eenieder content met het feit dat het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in het regeerakkoord is opgenomen.  De drie partijen staan tot en met 2019 garant voor de personele inzet van ruim 12 mensen in het Supportteam DAW. Tot nu toe zijn er ook meerdere partijen werkzaam voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en zijn al meer dan 250 projecten gestart sinds 2015. Echter het Supportteam biedt stabiliteit in het belang van de uitvoering.
 

10 november 2017

BRON:
Persbericht
Naar boven